تک درخت

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد

اسفند 91
1 پست
اسفند 90
1 پست